Normativa Rural

       ...............paxina en construcción, todavía non está completa.

Normativa que afecta ás actividades do medio rural:

LEIS:

Lei 7/2012 de 28 de xuño de MONTES de Galicia

Lei 13/1989 do 10 de outubro de MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN, de Galicia. (En parte modificada pola anterior).

Lei 6/2011 de 13 de outubro de MOBILIDADE de TERRAS de Galicia.

Lei 3/2007 do 9 de abril de PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS de Galicia.

Lei 9/2001 de 21 de agosto de CONSERVACIÓN DA NATUREZA de Galicia.

Lei 9/2010 do 4 de novembro de AUGAS de Galicia.

Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

Ley 9/2002, de 30 decembro, do SOLO e URBANISMO de Galicia (MODIFICADA POLA ANTERIOR).

Lei 2/2006 de 14 de xuño de DEREITO CIVIL DE GALICIA.

Lei 5/1998 de 18 de decembro COOPERATIVAS de Galicia.

Lei 16/2002 de 1 de xullo de PREVENCIÓN e CONTROL INTEGRADOS DA CONTAMINACIÓN. (ESTATAL).

Lei 10/1998 do 21 de abril de RESIDUOS. (ESTATAL)

Lei 11/1997 do 24 de abril de ENVASES e RESIDUOS DE ENVASES. (ESTATAL).

Lei 43/2002 do 20 de novembro de SANIDADE VEXETAL. (ESTATAL).

Lei 8/1995 do PATRIMONIO CULTURAL de Galicia.

Lei 7/2008 do 7 de xullo de PROTECCIÓN DA PAISAXE DE GALICIA.

Lei 9/2001 do 21 de agosto de CONSERVACIÓN DA NATUREZA.

Lei 3/1996 do 10 de maio de PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO.


NORMATIVA SOBRE ESTRUTURAS: BANCO TERRAS, MEDIDAS FISCAIS PROPIEDADES, ETC.

NORMATIVA SOBRE ALIMENTACIÓN. GALICIA.

NORMATIVA SOBRE GANDARÍA. GALICIA.
No hay comentarios: